Ple ordinàri Ajuntament Benetússer 27 03 2014

Part 1

Torn del públic

Compromís per Benetússer (Reme):

1ª-  L’estat actual en que es troba el conveni amb la Conselleria de Benestar Social respecte a la residencia ja que continua tancada.

– Per la resposta que ens dona l’alcaldessa veiem que continua sense fer-se una pressió constant per a que la Conselleria de Benestar Social torne a re-obrir la residencia en les condicions que estava abans o bé cedeixca l’edifici a l’Ajuntament i que este puga fer ùs d’ell com podria ser per a una residencia de dia.

2ª- En maig de 2013 va ser aprovada la nostra proposta de moció respecte a subvencionar en l’impost de la plusvalua a les persones desnonades de les seues vivendes, volem saber si este acord esta aplican-se.

– L’alcaldessa no sap en este moment com es troba este tema i ens diu que ens contestaran en altre moment, per tant li comuniquen que tornarem a insistir i reclamar que esta moció aprovada des de fà quasi un any siga aplicada el més aviat possible.

 

Compromís per Benetússer (Ricardo):

1ª-  Està projectada alguna obra de millora en el c./ Juan de Juanes?

– L’alcaldessa va confirmar que en les actuacions a curt termini projectades en el municipi, està el carrer Juan de Juanes, en la via urbana, encreuament amb Mariano Benlliure, així com en l’encreuament amb el carrer València, plaça de l’Església. Però no va concretar, el termini d’actuació, ni en quina fase es troba.

2ª-  Petició d’informació pública en un ple municipal sobre les actuacions dels representants municipals en les entitats de l’àrea Metropolitana (EMSI, EMTRE, etc.). També sobre les de la Mancomunitat, on l’Ajuntament col·labora en les despeses del Museu de l’Horta. Informació sobre el percentatge de participació econòmica i per què les seues activitats no entren en la publicitat cultural de l’Ajuntament.

– Confirma l’alcaldessa, que sí es participa en el pressupost econòmic de la Mancomunitat L’Horta Sud, que al seu torn, és la responsable del manteniment del museu comarcal, situat en la Ciutat de Torrent.

Al·lega desconèixer les seues activitats, reconeixent que fins al dia d’avui, no s’ofereix calendari algun en cap mitjà de difusió i publicitat de l’àrea de Cultura del municipi de Benetússer. Cosa que ens sorprèn …!!!

Accepta la proposta el que respecta al museu, sense concretar més dades sobre aquest tema, pren nota i s’ofereix a dir xifres en el pròxim Ple Municipal de Benetússer, cosa que no esperem, a la mercè dels resultats obtinguts en les demandes publiques, realitzades una vegada i una altra, respecte de les entitats de l’àrea metropolitana.

Part 2

1.1.     Actes de sessions anteriors:  [20.06.2013,  26.09.2013,  31.10.2013,  12.11.2013 i 19.11.2013]

1.2.     3.1.-001/2014: Informació complementària Trimestral: Seguiment del Pla d’Ajust aprovat en el Ple de 30 de març de 2012. (4t. Trimestre de 2013): donar compte.

1.3.  3.1.-002/2014: Donar compte d’Informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions: Informació trimestral sobre l’Execució del Pressupost als efectes establits en EL 2/2012, de 27 d’abril sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  Informació: 4t. Trimestre 2013.

1.4.   3.1.-003/2014: Inconvenients segon semestre de l’exercici 2013: Dació de comptes al Ple i remissió a Sindicatura de Comptes.

1.5.   3.1.-007/2014: Modificació del Pressupost número tres: Crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació.

1.6.  3.1.016/2014: Al·legacions a l’esborrany d’informe de la Sindicatura de Comptes sobre obligacions pendents d’aplicar al pressupost, inconvenients i informe formulats per la Intervenció i acords adoptats pels òrgans de govern de les EELL contraris a l’informe del secretari.

1.7.    3.3.-160/2014: Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la prestació de servicis i activitats culturals, esportives, recreatives i d’esbargiment.

1.8.     Designació de regidors PSOE-PSPV en Comissions Informatives: donar compte

1.9.     Designació de regidors PSOE-PSPV als diferents òrgans col·legiats: donar compte.

1.10.    Modificacions dels integrants del grup PSPV-PSOE com a conseqüència de la renúncia del regidor Oscar Labiós: donar compte.

1.11.  Conveni d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València Central de Compres: pròrroga.

1.12.     Acord de col·laboració amb la Conselleria de Governació i la Policia Local de Benetússer, per a la integració i posterior Relació amb el servici 112 Comunitat Valenciana.

1.13.     Acceptació delegació de la Diputació Provincial de València PPOS Bienni 2014-2015.

Part 3

1.14     Parada del Mercat Municipal fixe número 19: adjudicació.

1.15.    Parada del Mercat Municipal fixe número 1: adjudicació

1.16.    Parada del Mercat fixe número 7:  transmissió i renúncia

1.17.    Conveni Urbanístic AU-4: revisió.

1.18.    Conveni de col·laboració entre l’IVAJ i l’Ajuntament per a l’emissió del Carnet Jove.

1.19.   EU-Declaració institucional/Moció respecte de la situació actual dels espais naturals valencians i la manca de recursos.[Reg.Ent. 858 de 07.02.2014]

1.20.    EU – Moció 8 de Març [Reg. Entrada 1256, de 24.02.2014]

2.  FORA DE L’ORDRE DEL DIA

3. CONTROL DELS ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

A). Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia.

B). Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.

 4. TORN D’INTERVENCIONS

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *