PLE ORDINÀRI AJUNTAMENT DE BENETÚSSER 25 D’ABRIL DE 2013

Part 1

1.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE.
1.1.Actes de sessions anteriors.
1.1.1.Acta de sessió de data 26 de juliol de 2012.
1.2.Modificació de Crèdit: Transferència entre aplicacions de distinta àrea. Expedient d’Intervenció núm.3.1-014/2013.
1.3.Dació de compte de l’expedient de liquidació de pressupost de l’exercici 2012. Exp d’Intervenció núm.3.1-006/2013. Decret d’Alcaldia núm.356. S’adjunta a este expedient el compte de recaptació de l’exercici 2012. (Exp 3.4-003/2013).
1.4.Dació de compte dels inconvenients subscrits per la Intervenció municipal durant l’exercici 2012. Expedient núm. 3.1-013/2012.
1.5.Dació de compte de la remissió a la Sindicatura de Comptes dels inconvenients del segon trimestre de l’exercici 2012. (Exp núm. 3.1-005/2012).
1.6.Dació de compte de la informació complementària trimestral enviada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el compliment del Pla d’Ajust de 30 de març de 2012. (Informació relativa al exercici 2012), expedient nº 3.1-002/2013.
1.7.Dació de cuenta de la informació complementària trimestral enviada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el compliment del Pla d’Ajust de 30 de març de 2012. (Informació relativa a l’exercici primer trimestre de 2013), expedient núm. 3.1 012/2013.
1.8.Informe de Tresoreria en compliment amb la Llei 15/2010.
1.8.1.3er Trimestre de 2012.
1.8.2.4rt Trimestre de 2012.
1.9.Conveni per al Fons Social de Vivendes per a afectats pels desnonaments.

 

 

Part 2
1.10.Ratificació Decret 284/2013 Millora del clavequeram, calçades i voreres en els carrers Nuestra Señora del Socorro i Lope de Vega: continuació PPOS 2012.
1.11.Aprovació definitiva modificació puntual PGOU.
1.12.Dació de compte del Decret 185/2013, de data 15 de febrer de 2013.
1.13.Dació de compte del Decret 205/2013, de data 21 de febrer de 2013.
1.14.Dació de compte de l’escrit de la Defensora del Poble RE 1318/2013, de data 05 de març de 2013.
1.15.Mocions.
1.15.1.Moció d’EU amb RE 612/2013, de data 05 de febrer de 2013.
1.15.2.Moció d’EU amb RE 708/2013, de data 08 de febrer de 2013.

 

 

Part 3
1.15.2.Moció d’EU amb RE 708/2013, de data 08 de febrer de 2013.
1.15.3.Moció d’EU amb RE 709/2013, de data 08 de febrer de 2013.

 

 

Part 4
1.15.4.Moció de PSPV-PSOE amb RE 870/2013, de data 14 de febrer de 2013.

 

 

Part 5
1.15.5.Moció de PSPV-PSOE amb RE 876/2013, de data 14 de febrer de 2013.
1.15.6.Moció de PSPV-PSOE i d’EU amb RE 1525/2013, de data 14 de març de 2013.

 

 

Part 6
1.15.7.Moció d’EU amb RE 1944/2013, de data 10 d’abril de 2013.
2.DESPATX EXTRAORDINARI.
3.CONTROL DELS ALTRES ÓRGANS DE LA CORPORACIÓ.
A). Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia.
B). Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
C). Precs i Preguntes

 

 

Part 7
C). Precs i Preguntes
Torn del pùblic

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *